AKTUALNOŚCI

Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej

Opis działalności

Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej (PSTM) działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień statutu, uchwalonego na zebraniu założycielskim w dniu 2 lutego 2012roku. Siedzibą PSTM jest Poznań, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej, dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem obowiązującego na jego terenie prawa.

Kontakt

Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej
Szarych Szeregów 27/8
60-462 Poznań
61 847 49 08
www.pstm.org.pl
a.szymkiewicz@pstm.org.pl

Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej (PSTM) działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień statutu, uchwalonego na zebraniu założycielskim w dniu 2 lutego 2012roku. Siedzibą PSTM jest Poznań, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej, dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem obowiązującego na jego terenie prawa. 

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach autonomii. Prowadzić będzie wymianę doświadczeń oraz  wiedzy z polskimi i europejskimi organizacjami dla normalizacji, podnoszenia jakości i konkurencyjności na rynku.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków zwyczajnych, finansowym wsparciu członków wspierających, działalności gospodarczej na ogólnych zasadach w rozmiarach służących realizacji celów statutowych i zgodnej zapisami w statucie.    

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które wybiera organy władzy wykonawczej, którymi są Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński. Wymienione władze Stowarzyszenia wybrane zostały na dwuletnia kadencję, w dniu 2  lutego 2012 roku. 

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 12-2021EMIL - 12-2021EMIL - 11-2021EMIL - 11-2021EMIL - 10-2021EMIL - 10-2021EMIL - 09-2021EMIL - 09-2021Zobacz więcej publikacji

Bezpieczny Magazyn - miesięcznik o bezpiecznym magazynie

Zobacz więcej publikacji