NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

Polecamy

Szkolenie z przeglądu regałów magazynowych

PSTM_PRSES_logo_800x600
PSTM
DostawcaPolskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej
MarkaPSTM
OrganizatorPolskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej
CertyfikatTak
Ważny2 lata
LegitymacjaTak
Ważna2 lata
Szkolenia otwarteTak
Szkolenia zamknięteTak

Kontakt w sprawie oferty

Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej, działając w ramach swoich statutowych obowiązków, podejmuje działania zmierzające do wdrażania dobrych praktyk w użytkowaniu konstrukcji regałowych w magazynach. Stowarzyszenie promuje stosowanie najlepszych rozwiązań dla organizacji pracy w magazynie, zalecamy stosowanie obowiązkowych przepisów ale również norm określających sposoby bezpiecznego użytkowania sprzętu i wyposażenia w magazynie.   
 
Norma PN-EN: 15635, dla użytkowników regałów magazynowych jest podstawowym dokumentem normatywnym, stosowanie się do wytycznych zawartych w normie, jest nie tylko oznaką stosowania dobrych praktyk, ale przede wszystkim bezpiecznym użytkowaniem regałów. Norma nakłada na przedsiębiorcę obowiązek wyznaczenia PRSES (Person Responsible for Storage Equipment Safety) – osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo systemów składowania w magazynie.  
 
Kierując się przepisami prawa oraz wytycznymi zawartymi w normie PN-EN: 15635 Stowarzyszenie  zorganizowało pierwsze w Polsce szkolenie certyfikowanych Specjalistów PRSES, zakończone egzaminem ze znajomości zagadnień z programu szkolenia.

Specjalista PRSES będzie gwarantem jakości procesów eksploatacyjnych realizowanych zgodnie z normą i przepisami prawa, co zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa i jakości pracy w magazynie. Poprzez swoje kompetencje przyczyni się do wzrostu efektywności i jakości użytkowania regałów magazynowych, wydłużając okres eksploatacyjny systemów składowania.

Eksperci Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej przygotowało program zawierający pięć bloków tematycznych zapewniających wszechstronną wiedzę na temat użytkowania i przeglądów regałów magazynowych zgodnie z obowiązującą normą i przepisami prawa.

Szczegóły na stronie Specjalistów PRSES 

Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej (PSTM) działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień statutu, uchwalonego na zebraniu założycielskim w dniu 2 lutego 2012roku. Siedzibą PSTM jest Poznań, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej, dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem obowiązującego na jego terenie prawa. 

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach autonomii. Prowadzić będzie wymianę doświadczeń oraz  wiedzy z polskimi i europejskimi organizacjami dla normalizacji, podnoszenia jakości i konkurencyjności na rynku.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków zwyczajnych, finansowym wsparciu członków wspierających, działalności gospodarczej na ogólnych zasadach w rozmiarach służących realizacji celów statutowych i zgodnej zapisami w statucie.    

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które wybiera organy władzy wykonawczej, którymi są Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński. Wymienione władze Stowarzyszenia wybrane zostały na dwuletnia kadencję, w dniu 2  lutego 2012 roku. 

Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 03-2020EMIL - 03-2020EMIL - 02-2020EMIL - 02-2020EMIL - 01-2020EMIL - 01-2020EMIL - 12-2019EMIL - 12-2019Zobacz więcej publikacji