PRSES zgodnie z procedurami

Red.
12 października 2017
PRSES zgodnie z procedurami
Podczas zajęć szkoleniowych
Bezpieczeństwo w magazynie to nieustanna praca nad efektywnym wdrażaniem postanowień regulaminów, ustaw i kodeksów, tych pisanych i nie pisanych. To wielowątkowe operacyjne działanie mające na celu bezpieczeństwo ludzi, sprzętu i towarów, składowanych na regałach tak różnorodnych jak różne są na nich towary. Bezpieczeństwo towaru składowanego na regałach zależy bezpośrednio od jakości regałów i ich stanu technicznego - zależnego od kultury użytkowania sprzętu w magazynie.
Problemy kadrowe w magazynach sprawiają, że duża jest rotacja pracowników obsługujących sprzęt w magazynie, a operatorzy wózki widłowych powodują najwięcej ciężkich uszkodzeń regałów. Te uszkodzenia czasami nie są bardzo widoczne, trzeba wnikliwej uwagi wytrawnego znawcy, by ocenić stan uszkodzeń, które mogą być przyczyną bardzo groźnej w skutkach katastrofy zawalenia się konstrukcji.
 
W normie PN EN 15635:2010P, szczegółowo opisano zasady klasyfikacji uszkodzeń regałów oraz sposób postępowania, wskazując konieczność powołania osoby odpowiedzialnej za przeglądy regałów w magazynie PRSES. Normy nie są obowiązującym prawem, ale wyznacznikiem dobrych praktyk już tak, dlatego Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej, działając zgodnie z duchem normy PN EN 15635:2010P, organizuje szkolenia specjalistów PRSES.
 
Opracowany przez ekspertów Stowarzyszenia program zawiera kompendium wiedzy dotyczącej przeglądów regałów w magazynie. Od ogólnych informacji dotyczących przepisów prawa regulujących działania PRSES i ocenę ryzyka, po szczegółowe informacje techniczne dotyczące zasad oceny i pomiarów uszkodzeń.
 
Antoni Saulewicz
Antoni Saulewicz
Antoni Saulewicz, omówił zagadnienia związane z użytkowaniem regałów magazynowych w kontekście prawa, wskazując na przepisy regulujące te kwestie. Wiele przepisów nie odnosi się  wprost do regałów magazynowych, literalnie zapisanych w paragrafach ale interpretacja zdaje się być już jednoznaczna. Ważna jest prawidłowa ocena ryzyka, pozwalająca na efektywniejsze zarządzanie przeglądami regałów i właściwą interpretacją zagrożeń.
 
Marcin Bajson
Marcin Bajson
Marcin Bajson w bloku poświęconym użytkowaniu regałów magazynowych , przedstawił wytyczne do projektowania, montażu i użytkowania regałów magazynowych zawarte  w normach.  Już na etapie projektowania regałów uwzględnia się bezpieczeństwo ich użytkowania, a przyjęte założenia techniczne muszą być przestrzegane przy montażu i użytkowaniu regałów. Przedstawił wyniki badań, dotyczące uszkodzeń regałów, ich rodzajów i wpływy na obniżenie nośności konstrukcji regałowej.
 
Tomasz Chojnacki
Tomasz Chojnacki
Tomasz Chojnacki przedstawił wymagania organizacyjne i zadania jakie PRSES ma do zrealizowania, by zapewnić bezpieczeństwo użytkowania regałów. Norma zaleca utworzenie procedur, które stanowią podstawę działania dla wykonującego przeglądy regałów, a są to: procedura użytkowania systemu zgodnie ze specyfikacją, procedura wyznaczania PRSES, przeprowadzania przeglądów, konserwacji i procedura zmniejszania liczby uszkodzeń. Procedury są narzędziem ułatwiającym egzekwowanie i realizowanie zadań dotyczących bezpieczeństwa regałów magazynowych.
 
Marcin Olejnik
Marcin Olejnik
Marcin Olejnik zaprezentował podstawowe narzędzia i przyrządy potrzebne przy wykonywaniu przeglądów regałów, aby móc dokładnie ocenić stan przeglądanych regałów magazynowych i wielkość uszkodzeń odbiegających od normy. Omówił uszkodzenia regałów i ich kwalifikacje oraz procedury postępowania w stosunku do różnych kategorii uszkodzeń. Zwrócił uwagę na istotny element własnego bezpieczeństwa osoby przeglądającej regały, co należy zrobić żeby dokonując przeglądów samemu nie ulec wypadkowi.     
 
Egzamin pisemny
Egzamin pisemny
Pamiątkowe zdjęcie
Pamiątkowe zdjęcie

Kolejni specjaliści PRSES ukończyli szkolenie i  pomyślnie zdali egzamin, powiększa się grono osób, które jako jedyne w Polsce mogą się poszczycić certyfikatem kompetencji związanych z przeglądami regałów magazynowych. Przeglądy regałów  to wbrew pozorom trudny i skomplikowany proces ciągły, wymagający od PRSES szerokiej wiedzy technicznej i organizacyjnej. Uczestnicy szkolenia desygnowani przez firmy, posiadają tę wiedzę ogólną i przygotowanie techniczne, na szkoleniu uzupełniają o dodatkowe specjalistyczne treści związane bezpośrednio z przeglądami regałów zgodnie ze wskazaniami normy.
 
Red.
Foto: Log4.pl   

Linki:

  • Strona o bezpieczeństwie w magazynie
    Norma nakłada na przedsiębiorcę obowiązek wyznaczenia PRSES (Person Responsible for Storage Equipment Safety), który jest osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo systemów składowania w magazynie.

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 12-2021EMIL - 12-2021EMIL - 11-2021EMIL - 11-2021EMIL - 10-2021EMIL - 10-2021EMIL - 09-2021EMIL - 09-2021Zobacz więcej publikacji

Bezpieczny Magazyn - miesięcznik o bezpiecznym magazynie

Zobacz więcej publikacji