badania i rozwójdoradztwo, konsultinginternet, e-commercekadra zarządzającalogistyka, dystrybucjaserwis, technika, montażtransport, spedycja

Oferty pracy | Kadra zarządzająca

Województwo:
81 pozycji | strona 1 z 4
Naczelnik Działu technologii i laboratorium
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A | mazowieckie
Opis stanowiska: Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiedzialna za zapewnienie odpowiedniej jakości wszystkich inwestycji realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny w celu zwiększenia trwałości i podwyższenia poziomu infrastruktury kolejowej. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: zarządzanie podległym zespołem w celu prawidłowej i efektywnej realizacji zadań wyznaczonego obszaru działalności Działu, monitorowanie i kontrola terminowej i rzetelnej realizacji zadań Działu, planowanie krótko i długoterminowych zadań Działu, organizowanie pracy wyznaczonego obszaru działalności Działu oraz podział zadań w celu zapewnienia realizacji wyznaczonych celów, nadzór nad realizacją zadań dotyczących kontroli jakości prowadzonych inwestycji oraz nad badaniami wykonywanymi przez laboratorium wykonawcy oraz inną jednostkę kontrolującą, zapewnienie wysokiego poziomu wykonywanych robót budowlanych, nadzór nad opracowywaniem sprawozdań z kontroli oraz innych materiałów służących do monitoringu jakości i stanu inwestycji, kontrola zgodności opracowywanej dokumentacji jakościowej podczas realizacji inwestycji  z zapisami Umowy oraz dokumentami powiązanymi, opracowywanie, wdrożenie i bieżąca weryfikacja wytycznych oraz procedur dotyczących prowadzenia badań, bieżące monitorowanie i współpraca przy wdrażaniu nowych rozwiązań technologicznych, prac badawczych, doświadczalnych oraz wynalazczości i racjonalizacji, analiza badań wykonywanych przez laboratoria wykonawców oraz laboratoria zewnętrzne pod kątem zwiększenia prewencji w zakresie ilości i rodzajów badań z największym odsetkiem wyników poniżej normy, czynności inspekcyjno - kontrolne obejmujące konieczność fachowej oceny zjawisk stanu technicznego budowli i urządzeń budowlanych...
81 pozycji | strona 1 z 4
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 10-2017EMIL - 10-2017EMIL - 09-2017EMIL - 09-2017EMIL - 08-2017EMIL - 08-2017EMIL - 07-2017EMIL - 07-2017Zobacz więcej publikacji