PARTNERZY BIZNESOWI

Polskie_Stowarzyszenie_Techniki_Magazynowej
Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej (PSTM) działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień statutu, uchwalonego na zebraniu założycielskim w dniu 2 lutego 2012roku. Siedzibą PSTM jest Poznań,...

Szkolenia PRSES

PSTM
9 listopada 2021
Szkolenia PRSES
Szkolenia PRSES
Regały magazynowe to konstrukcje podatne na uszkodzenia w czasie użytkowania, dlatego wymagają odpowiedzialnej i wykonywanej ze wszelkimi regułami sztuki – obsługi. Regały są bezpieczne wtedy, gdy zaprojektowane i wykonane są zgodnie z obowiązującymi normami, a ich użytkowanie nadzorują odpowiednio przeszkoleni specjaliści.
 
Norma PN-EN 15635 określa zasady prawidłowej obsługi i utrzymania urządzeń do składowania. Nakłada na przedsiębiorcę obowiązek wyznaczenia PRSES (Person Responsible for Storage Equipment Safety), który jest osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo systemów składowania w magazynie.
 
Zadaniem PRSES jest kontrola urządzeń do składowania, utrzymywanie w dobrym stanie technicznym, dbałość o bezpieczeństwo ich obsługi oraz kontakty z dostawcami tych urządzeń, w razie zmian konfiguracji regałów.
 
PRSES odpowiada za skuteczne procedury i metody do oznaczania uszkodzonych elementów i obszarów wyłączonych z użytkowania, wyłącza z użytkowania regały w złym stanie technicznym.
 
Wspomniana norma PN-EN 15635 określa zasady prawidłowej obsługi i utrzymania urządzeń do składowania oraz nakłada na przedsiębiorcę obowiązek wyznaczenia PRSES, który jest osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo systemów składowania w magazynie.
 
PRSES powinien posiadać wiedzę na temat konstrukcji regałów i ich zastosowania, wytycznych z norm i przepisów regulujących procedury postępowania w razie zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń i wypadków.
 
PRSES wykonuje przeglądy regałów, korzystając z nowoczesnych narzędzi gwarantujących jakość pomiarów, a tym samym właściwą ocenę uszkodzeń, powinien więc posiadać wiedzę na temat stosowania tych narzędzi.
 
Zatem osoba desygnowana na to stanowisko musi legitymować się wiedzą odpowiednią do realizacji nałożonych normą zadań, musi umieć ocenić ryzyko eksploatacyjne systemów składowania i magazynowania.
 
To musi być osoba komunikatywna, to jej pracujący w magazynie zgłaszają wszelkie zdarzenia i nieprawidłowości zaistniałe w czasie użytkowania urządzeń.
 
Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej, działając w ramach swoich statutowych obowiązków, podejmuje działania zmierzające do wdrażania dobrych praktyk w użytkowaniu konstrukcji regałowych w magazynach.
 
Pierwszym krokiem jest tworzenie korpusu kompetentnych osób odpowiedzialnych za eksploatacje regałów PRSES. Osoby te przeszkolone według opracowanego w PSTM przez ciało doradcze, jakim jest Komitet ds. Szkoleń, będą specjalistami w zakresie przeglądów i użytkowania regałów.
 
Program szkolenia obejmuje łącznie 7 godzin i kończy się zdaniem egzaminu, po którym uczestnik otrzymuje legitymację specjalisty PRSES oraz certyfikat potwierdzający kwalifikacje.
 
Mamy nadzieję, że działania Stowarzyszenia przyczynią się do podniesienia jakości przeglądów realizowanych zgodnie z normą PN-EN: 15635, która wobec braku przepisów wykonawczych w zakresie użytkowania regałów jest wyznacznikiem właściwych działań.
 
Norma PN-EN: 15635, dla wszystkich mających kontakt z systemami składowania i regałami, jest drogowskazem postępowania, a stosowanie się do wytycznych zawartych w normie jest nie tylko oznaką stosowania dobrych praktyk, ale może przede wszystkim zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowania.
 
Specjalista PRSES będzie gwarantem jakości procesów eksploatacyjnych realizowanych zgodnie z normą i przepisami prawa, co zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa i jakości pracy w magazynie.
 
Specjalista PRSES poprzez swoje kompetencje przyczyni się do wzrostu efektywności i jakości użytkowania regałów magazynowych, wydłużając okres eksploatacyjny systemów składowania.
 
Wyedukowany specjalista PRSES analizuje zdarzenia zaistniałe w magazynie i tworzy rozwiązania zapobiegające powtórzeniu się ich lub powstawaniu nowych zagrożeń.
 

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 12-2021EMIL - 12-2021EMIL - 11-2021EMIL - 11-2021EMIL - 10-2021EMIL - 10-2021EMIL - 09-2021EMIL - 09-2021Zobacz więcej publikacji

Bezpieczny Magazyn - miesięcznik o bezpiecznym magazynie

Zobacz więcej publikacji