NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

Polecamy

Inwestorzy poszukują automatycznych rozwiązań

Jacek Kasterka, Dyrektor Pionu Handlowego w Jungheinrich Polska
27 maja 2021
Inwestorzy poszukują automatycznych rozwiązań
Fot. Jungheinrich
Jacek Kasterka, Dyrektor Pionu Handlowego w Jungheinrich Polska
Rynek wózków widłowych jest mocno uzależniony od innych sektorów gospodarki. Stanowi wręcz odbicie kondycji innych branż. Największy wpływ na intralogistykę mają branże: motoryzacyjna, szeroko rozumiana branża przemysłowo­-budowlana, e-commerce, sieci handlowe, czy HoReCa.
 
Pandemia, która zaskoczyła świat w pierwszym kwartale ubiegłego roku i zdeterminowała cały rynek, miała różne konsekwencje dla poszczegól­nych obszarów gospodarki. Problemy branży hotelarskiej i gastronomicznej oraz ograniczenia produkcji w sektorze automotive „rekompensowane” są nie­jako branży intralogistycznej przez dy­namiczny rozwój e‑commerce. Dlatego firma Jungheinrich, pomimo spowol­nienia gospodarczego na światowych rynkach, zamknęła rok 2020 zdecydo­wanie lepiej niż się tego spodziewano w pierwszym okresie pandemii.
 
To co zmieniła pandemia to preferencje zakupowe klientów. Wzrosło zaintere­sowanie usługami wynajmu wózków widłowych. Istotną rolę odgrywa tu aspekt elastyczności. Firmy funkcjonu­jące obecnie w bardzo dynamicznym środowisku biznesowym chcą zagwa­rantować sobie możliwość szybkiego reagowania na zmiany koniunktury, popytu. Wielu klientów również jesz­cze dokładniej przygląda się kosztom i koncentruje na zwiększeniu efektyw­ności. Część z nich, tam gdzie to moż­liwe, nabywa mniejsze, tańsze wózki z tzw. „dolnej półki”. W 2020 najdyna­miczniej rozwijał się segment małych wózków transportowych, tzw. 3.1 do 250 kg. Odbyło się to kosztem znacz­nych ubytków w segmentach droższych wózków widłowych. W przypadku firm międzynarodowych obserwujemy coraz popularniejszą tendencję do centrali­zacji zakupów. Wzrasta zainteresowa­nie wózkami widłowymi z technologią litowo-jonową. Wyższe koszty po­czątkowe zakupu takich urządzeń są szybko równoważone oszczędnościami w trakcie ich eksploatacji. I nie chodzi tu tylko o dłuższą żywotność samych akumulatorów. To zdecydowanie mniej­sze zużycie energii, brak konieczności inwestowania w specjalnie wentylowa­ne stacje ładowania, a także łatwość obsługi tej technologii – co przekłada się na wzrost wydajności wykonywa­nych operacji magazynowych. Klienci są coraz bardziej do niej przekonani. Co więcej, zaczynają szukać możliwości zastosowania wózków w technologii li-ion nawet tam, gdzie występują ogra­niczenia infrastruktury energetycznej. Dlatego firma Jungheinrich intensywnie rozwija systemy wspierające infrastruk­turę energetyczną klientów, by już dziś sprostać „oczekiwaniom jutra”.
 
Ubiegły rok przyniósł także większe zain­teresowanie systemami monitorowania i zarządzania flotą wózków widłowych. To efekt koncentracji przedsiębiorców na optymalizacji kosztów i efektywno­ści działań. Systemami typu ISM Online są zainteresowani nie tylko nabywcy wózków widłowych. Coraz częściej py­tają o nie firmy wynajmujące urządzenia. Raportowanie zdarzeń w magazynie, do­starczanie informacji o lokalizacji wózków i stopniu ich wykorzystania, wydajności pracy, sposobie użytkowania przez ope­ratorów – to dane istotne do podejmo­wania trafnych decyzji biznesowych.
 
Kolejnym trendem, który miał swój początek w 2020 roku i jest obecnie kontynuowany, to dynamicznie rosnące zainteresowanie automatycznymi wóz­kami typu AGV. Nacisk na optymalizację procesów magazynowych oraz niesta­bilność zasobów, na przykład kadro­wych, które są konsekwencją pandemii (pracownicy przebywają dziś często na kwarantannie) w zderzeniu z rosnącym popytem chociażby w branży e-com­merce „otwiera” na automatyzację rów­nież nasze rodzime przedsiębiorstwa.
 
Podsumowując, pandemia wymusiła na inwestorach szukanie rozwiązań, które pozwolą im obniżać koszty produkcji i magazynowania. Jednocześnie „zmu­siła” do patrzenia na wydatki przede wszystkim w dłuższej perspektywie i zachęciła do jeszcze większego ko­rzystania z nowoczesnych technologii.
 
 

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 05-2021EMIL - 05-2021EMIL - 04-2021EMIL - 04-2021EMIL - 03-2021EMIL - 03-2021EMIL - 02-2021EMIL - 02-2021Zobacz więcej publikacji