NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

Polecamy

Wyniki UPS za I kwartał

28 kwietnia 2014
Wyniki UPS za I kwartał
Wyniki UPS za I kwartał

Spółka UPS (NYSE: UPS) opublikowała informacje dotyczące wyników za I kw. 2014 r. Rozwodniony zysk na akcję wyniósł 0,98 USD i był niższy o 0,06 USD w porównaniu ze skorygowanym wynikiem za I kwartał 2013 r. Zysk operacyjny za kwartał ukształtował się na poziomie 1,5 mld USD, co oznacza spadek o 106 mln USD wobec skorygowanego zysku operacyjnego za analogiczny okres poprzedniego roku. Wyjątkowo niekorzystne warunki pogodowe spowodowały obniżenie zysku operacyjnego o około 200 mln USD, głównie ze względu na wyższe koszty i wolniejsze tempo wzrostu przychodów. Średnia dzienna liczba przesyłek w Stanach Zjednoczonych wzrosła o 4,2%, głównie dzięki obsłudze sprzedaży internetowej bazującej na lekkich przesyłkach odroczonych.

Marża operacyjna na przesyłkach międzynarodowych osiągnęła poziom 14.0%, przy równoczesnym wzroście dziennej liczby przesyłek o 7.9%. Wyższy zysk operacyjny i wzrost marży zaobserwowano również w segmencie łańcucha dostaw i spedycji.

W I kw. 2013 r. rozwodniony zysk na akcję UPS wyniósł 1,08 USD, przy czym wartość ta uwzględnia zysk po opodatkowaniu związany z próbą przejęcia TNT w kwocie 36 mln USD.

– Trudne warunki pogodowe w pierwszym kwartale roku wywarły niekorzystny wpływ na znaczną część gospodarki Stanów Zjednoczonych, czego skutkiem było pogorszenie wyników operacyjnych UPS w porównaniu z zeszłym rokiem – powiedział Scott Davis, prezes i dyrektor generalny UPS.Dobre wyniki w segmencie przesyłek międzynarodowych oraz łańcucha dostaw i spedycji zawdzięczamy korzystnym trendom odnotowanym w tym kwartale, związanym z udostępnieniem klientom nowych usług w oparciu o strategiczne inwestycje, których celem było wzmocnienie portfela produktów UPS.

Przepływy pieniężne
W okresie trzech miesięcy zakończonym 31 marca 2014 r. UPS wygenerował wolne przepływy pieniężne na poziomie 1,9 mld USD. Spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 596 mln USD, co w porównaniu z rokiem poprzednim stanowi wzrost o 8,1% w przeliczeniu na akcję, a także wykupiła 6,8 mln akcji własnych za około 660 mln USD.

Przesyłki krajowe w USA
Przychody z przesyłek krajowych w Stanach Zjednoczonych wzrosły o 2,6% w ujęciu rok do roku, osiągając poziom 8,5 mld USD. Równocześnie dzienna liczba przesyłek zwiększyła się o 4,2%, głównie ze względu na wzrost zainteresowania usługami UPS SurePost oraz UPS Second Day Air.

Zysk operacyjny segmentu wyniósł 927 mln USD i był o 158 mln USD niższy od poziomu sprzed roku, czego przyczyną była wyjątkowo surowa zima. Spółka utraciła część przychodów oraz odnotowała dodatkowe koszty w związku z zakłóceniami, które utrudniały pracę sieci przez ponad połowę dni roboczych w pierwszym kwartale 2014 r. W stosunku do zeszłego roku znacząco wzrosły również koszty wynagrodzeń za pracę w nadgodzinach, zakupionych usług transportowych i odśnieżania. Marża operacyjna zmalała o 220 punktów bazowych, do poziomu 10,9%.

Ze względu na zmiany w strukturze bazy klientów i asortymencie produktów oraz niższe opłaty paliwowe przychód na przesyłkę był o 1,5% niższy niż w zeszłym roku. Wzrost popularności usług UPS SurePost w dalszym ciągu wywiera znaczący wpływ na strukturę produktów spółki, ponieważ rosnąca liczba sprzedawców internetowych wykorzystuje tę formę dostawy, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy przykładają szczególną wagę do ceny usługi.


Przesyłki międzynarodowe
Przychody w segmencie przesyłek międzynarodowych wzrosły o 5,0%. Natomiast zysk operacyjny segmentu wyniósł 438 mln USD i był wyższy o 12% w porównaniu ze skorygowany zyskiem operacyjnym wykazanym za ten sam okres poprzedniego roku. Marża operacyjna wzrosła do poziomu 14% dzięki poprawie efektywności sieci oraz lepszemu wykorzystaniu zasobów krajowych.

Według opublikowanych danych zysk operacyjny segmentu wzrósł o 24%, z poziomu 352 mln USD zanotowanego w analogicznym okresie 2013 roku. Należy jednak zauważyć, że wielkość ta uwzględnia wpływ na zysk operacyjny odpisu netto w wysokości 39 mln USD, dokonanego w 2013 r. w związku z próbą przejęcia TNT.

Przychody z przesyłek eksportowych uległy poprawie o 7,7%, na co największy wpływ miał wzrost na poziomie 15% zanotowany w Europie oraz mniejsze wzrosty zanotowane w Azji i obu Amerykach. Dynamiczny wzrost zanotowano w segmencie przesyłek transgranicznych w Europie, gdzie klienci migrują do pan-europejskiego systemu dystrybucji, wykorzystując rozwiązania oferowane przez UPS.

Spółka ogłosiła zakończenie rozbudowy swojego lotniczego centrum logistycznego w Kolonii w Niemczech, dzięki któremu będzie mogła lepiej wykorzystać dynamiczny wzrost notowany na wewnętrznym rynku europejskim oraz w handlu międzykontynentalnym. Inwestycja o wartości 200 mln USD zwiększyła przepustowość centrum aż o 70%.

Liczba przesyłek krajowych poza Stanami Zjednoczonymi zwiększyła się o 8,1%, głównie dzięki wzrostowi zanotowanemu w Europie i Kanadzie. Wśród państw europejskich największe tempo wzrostu zanotowano w Polsce (ponad 20%), a także w Niemczech i Wielkiej Brytanii, gdzie również zanotowano znaczną poprawę.

Średni przychód na przesyłkę zmniejszył się o 2,1% ze względu na zmianę w strukturze produktów. Przychody ze standardowych przesyłek eksportowych wzrosły o prawie 13%, co zdecydowanie przewyższa tempo wzrostu sprzedaży produktów premium.

Łańcuch dostaw i spedycja
Zysk operacyjny w segmencie łańcucha dostaw i spedycji wzrósł o 3,5%, do poziomu 148 mln USD. Marża operacyjna wzrosła o 30 punktów bazowych, do poziomu 6,8%, głównie dzięki lepszym wynikom zanotowanym w działach spedycji i dystrybucji.

W omawianym kwartale dział spedycji zanotował wyższy zysk operacyjny i wzrost marży dzięki dostosowaniu się do zmian zachodzących na rynku. W segmencie międzynarodowego frachtu lotniczego wzrost liczby przesyłek oraz tonażu przewozów został skompensowany przez niższe przychody na jednostkę wagi. Segment frachtu morskiego i obsługi celnej odnotował zarówno wzrost przychodów, jak i zysku operacyjnego.

Wyższe tempo wzrostu przychodów w segmencie działalności dystrybucyjnej osiągnięte zostało dzięki lepszym wynikom w zakresie obsługi klientów z branży handlu detalicznego oraz sektora medycznego j. Zysk operacyjny wzrósł o ponad 10% pomimo poniesionych w omawianym kwartale dodatkowych kosztów związanych z rozbudową bazy logistycznej Spółki.

Przychody UPS z transportu frachtowego wzrosły nieznacznie w wyniku wzrostu przychodów z przewozów LTL na poziomie 3,1%/cwt. Wyjątkowo surowa zima miała niekorzystny wpływ zarówno na tonaż przewozów, jak i na wysokość zysku operacyjnego.

Perspektywy
– W omawianym kwartale rzeczywistą dynamikę rozwoju działalności Spółki zafałszowały problemy związane z bardzo trudnymi warunkami atmosferycznymi – powiedział Kurt Kuehn, dyrektor finansowy UPS.  Korzystne trendy widoczne w naszej działalności pozwalają nam z optymizmem patrzeć w przyszłość. Oczekujemy również, że w kolejnych kwartałach nasze wyniki będą pokrywały się z wcześniejszymi prognozami. Jednak ze względu na trudny początek 2014 roku, oczekujemy, że rozwodniony zysk na akcję będzie kształtował się bliżej dolnej granicy przedziału prognozy rocznego zysku na akcję, określonego jako 5,05–5,30 USD.

Źródło: UPS

 

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 02-2021EMIL - 02-2021EMIL - 01-2021EMIL - 01-2021EMIL - 12-2020EMIL - 12-2020EMIL - 11-2020EMIL - 11-2020Zobacz więcej publikacji