NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

Polecamy

Wyniki UPS za drugi kwartał roku

UPS
3 sierpnia 2016
Wyniki UPS za drugi kwartał roku
446A1388_smallsize
Pozytywny trend zanotowany w pierwszym kwartale roku widoczny jest również w drugim, poprawiła się też rentowność operacyjna spółki UPS, która  opublikowała dane dotyczące rozwodnionego zysku na akcję za drugi kwartał 2016 r. Wyniósł on 1,43 USD i był o 6% wyższy w porównaniu z wynikiem za analogiczny okres poprzedniego roku. Zysk operacyjny w segmencie rynków międzynarodowych wzrósł o 11% do 613 mln USD, a zatem omawiany kwartał był szóstym z kolei, w którym odnotowano dwucyfrowy wzrost.
 
Przychody ze sprzedaży ogółem wyniosły 14,6 mld USD, o 3,8% więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Dynamikę wzrostu przychodów ograniczyły zmiany wysokości opłat paliwowych oraz kursów walutowych. Po wyeliminowaniu wpływu różnic kursowych, wzrost przychodów ze sprzedaży ukształtował się na poziomie 4,0%.Niższe stawki opłat paliwowych obniżyły dynamikę przychodów o około 120 punktów bazowych.
 
 − Inwestujemy w rozwój naszej ogólnoświatowej sieci, wdrażamy nowe technologie i zyskujemy nowe strumienie przychodów na rynkach charakteryzujących się silną dynamiką wzrostu − powiedział David Abney, prezes i dyrektor generalny UPS. − Te strategiczne inwestycje w naszą zróżnicowaną działalność ponownie wytworzyły wysoką wartość dla naszych klientów i akcjonariuszy.
 
Przepływy pieniężne
W okresie sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca UPS wygenerowała środki pieniężne z działalności operacyjnej na poziomie 4,7 mld USD oraz wolne przepływy pieniężne (po uwzględnieniu nakładów inwestycyjnych w wysokości 1,0 mld USD) na poziomie 3,7 mld USD. Spółka wypłaciła dywidendę w łącznej wysokości około 1,3 mld USD. Dywidenda na akcję wzrosła o 6,8% w ujęciu rok do roku. Spółka dokonała także wykupu 13,3 mln akcji za kwotę ok. 1,3 mld USD.
 
Przesyłki krajowe w Stanach Zjednoczonych
Zysk z działalności operacyjnej w segmencie przesyłek krajowych w Stanach Zjednoczonych wzrósł do 1,2 mld USD, natomiast marża operacyjna poprawiła się o 10 punktów bazowych, do 13,7%.Poprawa efektywności, uzyskana dzięki lepszym technologiom, w połączeniu z niższym kosztem paliwa, umożliwiła obniżenie kosztu jednostkowego o 0,2% w porównaniu z analogicznym okresem roku 2015.
 
Przychody ogółem wzrosły o 2,4% w stosunku do drugiego kwartału 2015 r. i ukształtowały się na poziomie 9,0 mld USD. Średni dzienny wolumen przesyłek wzrósł o 2,5%, przy czym wzrost w zakresie przesyłek lotniczych Next Day Air wyniósł 5,6%, a w zakresie przesyłek lądowych – 2,4%. W omawianym kwartale obserwowano kontynuację silnego trendu wzrostowego na rynku transakcji B2C (od sprzedawcy do konsumenta) − tempo wzrostu na tym rynku ponad pięciokrotnie przewyższyło tempo wzrostu na rynku dostaw dla biznesu.
 
Przychody w przeliczeniu na przesyłkę kształtowały się na poziomie porównywalnym z tym samym okresem roku poprzedniego. Stawki opłat paliwowych ograniczyły wzrost rentowności o ponad 100 punktów bazowych. Wzrost stawek bazowych zrekompensował efekt zmian w ofercie produktowej i strukturze klientów.
 
Przesyłki międzynarodowe
Zysk z działalności operacyjnej w segmencie przesyłek międzynarodowych wzrósł o ponad 11%, do rekordowego w II kwartale roku poziomu 613 mln USD. Wzrost wolumenu sprzedaży odnotowany we wszystkich grupach produktowych, dyscyplina cenowa i poprawa efektywności funkcjonowania sieci przełożyły się na wyższą rentowność.
 
Przychody ze sprzedaży wzrosły o 1,1% w stosunku do poprzedniego roku, jednak niekorzystny wpływ na ich wysokość miały kursy walut, które obniżyły wynik o 40 punktów bazowych. Niższe stawki opłat paliwowych obniżyły dynamikę przychodów o około 170 punktów bazowych. Dzienna liczba przesyłek eksportowych zwiększyła się o 3,9%, po tym jak wzrost liczby przesyłek z Europy i Azji skompensował spadek w zakresie przesyłek z USA. Dwucyfrowy wzrost obrotów na linii Europa−USA spowodowany był wyborem przez klientów sieci UPS, aby skorzystać z silnego dolara. Wzrost liczby przesyłek eksportowych odnotowano we wszystkich kategoriach produktowych, przy czym wzrost przesyłek premium przewyższył wzrost przesyłek standardowych.
 
Wielkość przychodów w przeliczeniu na przesyłkę spadła o 1,9%, a po wyeliminowaniu wpływu różnic kursowych spadek ten wynosił 1,4%. Niższe stawki opłat paliwowych wpłynęły na obniżenie dynamiki przychodów na przesyłkę o około 140 punktów bazowych. Korzystny efekt wzrostu stawek bazowych został zniwelowany przez zmiany w strukturze tras przewozowych i bazy klientów.
 
Łańcuch dostaw i fracht
W analizowanym okresie odnotowano ponad 13-procentowy wzrost przychodów w segmencie łańcucha dostaw i frachtu, do poziomu 2,5 mld USD. Do takiego wyniku przyczyniło się głównie nabycie Coyote Logistics, przeprowadzone w trzecim kwartale ubiegłego roku. Czynnikiem wpływającym negatywnie na dynamikę wzrostu przychodów była niekorzystna koniunktura na rynkach frachtu lotniczego i transportu frachtowego LTL.
 
W obszarze działalności spedycyjnej odnotowano poprawę marż operacyjnych dzięki koncentracji na jakości przychodów i obniżeniu kosztów operacyjnych. W obszarze pośrednictwa w transporcie ciężarowym, prowadzącym działalność w modelu „asset light”, spółka notuje dobre wyniki, pomimo trwającego na tym rynku słabego popytu.
 
Dystrybucja odnotowała wysoki wzrost przychodów w sektorach: medycznym, lotnictwa i motoryzacji. W II kwartale 2016 r. sektor medyczny wygenerował najwyższe przychody spośród wszystkich branż przemysłu obsługiwanych przez dział logistyki kontraktowej UPS. W porównaniu z rokiem ubiegłym, odnotowano wzrost zysku z działalności operacyjnej i marży operacyjnej.
 
Przychody UPS z transportu frachtowego LTL wzrosły o 2,9%/cwt w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Panujące na rynku warunki nie sprzyjają wzrostowi łącznego wolumenu realizowanych przewozów. W tym obszarze działalności spółka nadal koncentruje się na zdyscyplinowanym zarządzaniu przychodami i rentownych trasach przewozowych.
 
Perspektywy
– Dobre wyniki UPS w II kwartale udało się osiągnąć pomimo utrzymującej się niepewności co do sytuacji makroekonomicznej – powiedział Richard Peretz, dyrektor finansowy UPS. − Inwestycje w zakresie technologii i efektywności, jakie zrealizowaliśmy w ramach zintegrowanej sieci UPS, przynoszą dobre efekty. Podtrzymujemy zatem prognozę wyników, zgodnie z którą rozwodniony zysk na akcję za cały 2016 r. wyniesie od 5,70 USD do 5,90 USD.
 
Źródło: UPS
Foto: UPS

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 01-2021EMIL - 01-2021EMIL - 12-2020EMIL - 12-2020EMIL - 11-2020EMIL - 11-2020EMIL - 10-2020EMIL - 10-2020Zobacz więcej publikacji