Wyniki finansowe UPS za III kw. 2019 r.

UPS
28 października 2019
Wyniki finansowe UPS za III kw. 2019 r.
Fot. 4V8A2432_smallsize
Wyniki finansowe UPS za III kw. 2019 r.
Firma UPS opublikowała dane dotyczące skorygowanego zysku na akcję za trzeci kwartał 2019 r. Wyniósł on 2,07 USD i był o 13,7% wyższy w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Spółka odnotowała wzrost zysku z działalności operacyjnej o ponad 20%, głównie dzięki wzrostowi w segmencie przesyłek krajowych w Stanach Zjednoczonych i segmencie przesyłek międzynarodowych. Segment przesyłek krajowych w Stanach Zjednoczonych osiągnął wyjątkowo dobre wyniki rok do roku, odnotowując wzrost wolumenu w ramach wszystkich produktów.
 
- Wyniki firmy odzwierciedlają postęp, jaki dokonał się od czasu wdrożenia procesów transformacyjnych, a także naszą zdolność do generowania wzrostu i poprawy efektywności w dynamicznym otoczeniu gospodarczym – powiedział Prezes i Dyrektor Generalny UPS David Abney. - Zgodnie z naszymi ostatnimi komunikatami, kontynuujemy nawiązywanie współpracy z nowymi podmiotami i tworzymy innowacyjne rozwiązania mające na celu przyspieszenie wzrostu w obszarach oferujących najbardziej atrakcyjne możliwości.
 
Z wyników skorygowanych wyłączone są koszty strategii transformacji. Skorygowane wyniki za III kw. 2019 r. nie uwzględniają odpisu brutto z tytułu transformacji w wysokości 63 mln USD, tj. 0,06 USD na rozwodnioną akcję po opodatkowaniu. Skorygowane wyniki za III kw. 2018 r. nie uwzględniały odpisu brutto z tytułu transformacji w wysokości 97 mln USD, tj. 0,09 USD na rozwodnioną akcję po opodatkowaniu.
 

Wyniki skonsolidowane

 III kw. 2019

Skorygowane
III kw. 2019

 III kw. 2018

Skorygowane
III kw. 2018

Przychody ze sprzedaży

18.318 mln USD

 

17.444 mln USD

 

Zysk netto

1.750 mln USD

1.797 mln USD

1.508 mln USD

1.581 mln USD

Rozwodniony zysk na akcję

2,01 USD

2,07 USD

1,73 USD

1,82 USD

 
* Kwoty określone w niniejszym komunikacie jako „skorygowane” stanowią wskaźniki finansowe, które nie są obliczane zgodnie ze standardami rachunkowości GAAP. Więcej informacji na temat wskaźników finansowych obliczanych zgodnie ze standardami rachunkowości innymi niż GAAP,  w tym uzgodnienie do najbliżej skorelowanego wskaźnika GAAP, przedstawiono w załączniku do niniejszego komunikatu.
 
 
Sumaryczne dane spółki za III kw. 2019 r.:
 • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 5% do 18,3 mld USD, na co wpływ miał silny średni dzienny wzrost wolumenu w Stanach Zjednoczonych.
 • Wzrost zysku operacyjnego ogółem był bardzo silny i wyniósł ponad 23% (20,1% w ujęciu skorygowanym), a przyczynił się do niego w głównej mierze segment przesyłek krajowych w Stanach Zjednoczonych i segment przesyłek międzynarodowych.
 • Łączna marża operacyjna była wyższa o 170 punktów bazowych**, natomiast skorygowana marża operacyjna – o 150 punktów bazowych.
 • Skorygowane nakłady inwestycyjne poniesione w bieżącym roku na optymalizację funkcjonowania sieci wyniosły około 4,5 mld USD.
 • W ujęciu narastającym przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 5,7 mld USD, a skorygowane przepływy wolnych środków pieniężnych wzrosły do 3,2 mld USD.
 • Dywidenda na akcję za okres do końca III kw. 2019 r. wzrosła o 5,5%. Spółka wykupiła w tym czasie 7 mln sztuk akcji własnych za kwotę ok. 753 mln USD.
 
Segment przesyłek krajowych w Stanach Zjednoczonych
W segmencie przesyłek krajowych w Stanach Zjednoczonych łączny wolumen w ramach wszystkich produktów wzrósł o ponad 9%. Wolumen przesyłek lotniczych Next Day Air UPS wzrósł o niemal 24%, natomiast wolumen przesyłek lotniczych Deferred Air oraz przesyłek lądowych wzrósł odpowiednio o ponad 17% i blisko 7%. Wzrost został wygenerowany zarówno w ramach przesyłek B2C, jak i B2B, głównie w sektorze detalicznym, sektorze medycznym oraz sektorze zaawansowanych technologii.
 
- Konsekwentna realizacja strategii, inwestycje w nowe obiekty i automatyzacja naszej sieci generują dobre wyniki, w tym wyraźną poprawę dźwigni operacyjnej – dodał David Abney. - Dostrzegamy znaczne korzyści w perspektywie krótkoterminowej zarówno w obszarze przychodów, jak i wyniku finansowego w Stanach Zjednoczonych oraz utrzymanie dynamiki w przyszłości.

 

 

 III kw. 2019

Skorygowane
III kw. 2019

 III kw. 2018

Skorygowane
III kw. 2018

Przychody ze sprzedaży

11.455 mln USD

 

10.437 mln USD

 

Zysk z działalności operacyjnej

1.216 mln USD

1.242 mln USD

949 mln USD

988 mln USD

 • Przychody wzrosły o ponad 1 mld USD, czyli o prawie 10%.
 • Zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 28.1% (o blisko 26% w ujęciu skorygowanym).
 • Marża operacyjna wyniosła 10,6%, a skorygowana marża operacyjna wzrosła o 130 punktów bazowych.
 • Koszty jednostkowe były niższe o 2,7% i o 2,5% w ujęciu skorygowanym, pozytywnie wpływając na wskaźnik dźwigni operacyjnej.
Segment przesyłek międzynarodowych
Segment przesyłek międzynarodowych odnotował bardzo dobry zysk z działalności operacyjnej i wzrost marży operacyjnej. Wpływ na wyniki spółki w trakcie kwartału miało szereg czynników, w tym ścisła kontrola kosztów, wysoka jakość usług oraz realizacja zakładanego zwiększenia wolumenu przesyłek krajowych i eksportowych.
 

 

 

 III kw. 2019

Skorygowane
III kw. 2019

 III kw. 2018

Skorygowane
III kw. 2018

Przychody ze sprzedaży

3.494 mln USD

 

3.478 mln USD

 

Zysk z działalności operacyjnej

667 mln USD

693 mln USD

536 mln USD

576 mln USD

 • Segment przesyłek międzynarodowych zanotował wzrost wolumenu przesyłek eksportowych na europejskich trasach przewozowych oraz praktycznie na wszystkich trasach przewozowych w Azji, z wyjątkiem na linii Azja – Stany Zjednoczone.
 • Przychody z tytułu przesyłek międzynarodowych na terenie innych krajów
  w przeliczeniu na przesyłkę spadły o mniej niż 1%, lecz po korekcie o różnice kursowe wzrosły o 2.3%.
 • Zysk z działalności operacyjnej wzrósł o ponad 24% (20,3% w ujęciu skorygowanym).
 • Marża operacyjna, jedna z najwyższych w branży, utrzymywała się na wysokim poziomie 19,1%, natomiast skorygowana marża operacyjna wzrosła o 320 punktów bazowych**.
 
** Jeden punkt bazowy równy jest setnej części punktu procentowego.
 
Segment łańcucha dostaw i spedycji towarów
Na wyniki segmentu łańcucha dostaw spedycji towarów wpływ miały małe i średnie przedsiębiorstwa generujące wyższej jakości przychody, a także działania w obszarze zarządzania kosztami w całej sieci.
 

 

 III kw. 2019

Skorygowane 
III kw. 2019

 III kw. 2018

Skorygowane
III kw. 2018

Przychody ze sprzedaży

3.369 mln USD

 

3.529 mln USD

 

Zysk z działalności operacyjnej

245 mln USD

256 mln USD

242 mln USD

260 mln USD

 
 • Marża operacyjna wzrosła do 7,3% (do 7,6% w ujęciu skorygowanym).
 • W obszarze logistyki przychody ze sprzedaży wzrosły o ponad 7% dzięki wzrostowi obrotów z obsługi klientów z sektorów medycznego, handlu detalicznego i produkcji.
 • Dzięki koncentracji na małych i średnich przedsiębiorstwach przychody UPS z transportu frachtowego LTL wzrosły o blisko 4%.
 • Jednostka spedycyjna dokonała korekty kosztów i częściowo zniwelowała negatywny wpływ niepewności handlowej na przychody.
 
Perspektywy
Spółka przedstawia prognozę wyników według wartości skorygowanych, na podstawie standardów innych niż amerykańskie standardy rachunkowości (GAAP), ponieważ nie można przewidzieć ani przedstawić uzgodnienia odzwierciedlającego wpływ przyszłej aktualizacji do wartości rynkowej wyceny programów świadczeń emerytalnych, jak również innych nieprzewidzianych zdarzeń, które byłyby ujęte w wynikach raportowanych według amerykańskich standardów rachunkowości i mogą stanowić ich istotną pozycję.
 
- UPS osiągnęła bardzo dobre wyniki za trzeci kwartał – powiedział Brian Newman, dyrektor finansowy UPS. - Pozytywny wpływ realizowanych przez nas procesów transformacyjnych znajduje odzwierciedlenie w naszych wynikach ze względu na kontynuację poprawy efektywności funkcjonowania sieci i tworzenie nowych rozwiązań, które zwiększą możliwości wzrostu również w perspektywie długoterminowej.
 • Spółka podtrzymuje prognozę rocznego skorygowanego rozwodnionego zysku na akcję w przedziale 7,45–7,75 USD.
 • Prognoza nie przewiduje dalszego wzrostu niepewności w handlu światowym ani osłabienia sektora przemysłowego w Stanach Zjednoczonych.
 • Skorygowane wolne przepływy pieniężne za rok bieżący powinny wynieść ponad 4 mld USD.
 • Nakłady na środki trwałe zostały zmniejszone o ok. 500 mln USD zarówno w 2019 r., jak i na 2020 r. Cele dotyczące automatyzacji sieci oraz pozostałe cele w obszarze transformacji pozostają bez zmian.
 • Efektywna stawka podatkowa za cały rok 2019 szacowana jest na poziomie 22%–23%.
 • Odpisy z tytułu transformacji nie zostały uwzględnione w skorygowanej prognozie.
 
** Jeden punkt bazowy równy jest setnej części punktu procentowego.

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 12-2021EMIL - 12-2021EMIL - 11-2021EMIL - 11-2021EMIL - 10-2021EMIL - 10-2021EMIL - 09-2021EMIL - 09-2021Zobacz więcej publikacji