Polecamy

Organizacyjne DNA firmy

Andrzej Szymkiewicz
23 maja 2021
Organizacyjne DNA firmy
Fot. MTL ASCO
Adam Werewka_współwłaściciel MTL ASCO Sp z o
Z Adamem Werewką, współ­właścicielem MTL ASCO Sp. z o.o., o rynku wózków widło­wych, jego rozwoju, wpływie pandemii na działania firm, nowościach oferowanych przez Heli Polska – rozmawia Andrzej Szymkiewicz.
 
Andrzej Szymkiewicz: Jak radzi sobie firma w tej trudnej sytuacji, niemającej precedensu w ostatnich dziesiątkach lat?
Adam Werewka: Dziękuję, radzimy sobie doskonale, adekwatnie do sy­tuacji, ale naprawdę świetnie. To po­tężny wysiłek całej organizacji, każdej osoby, która z nami współpracuje. Rok temu daliśmy słowo wszystkim naszym koleżankom i kolegom, że nikt nie straci pracy z powodów eko­nomicznych. Spełniliśmy obietnicę, mało tego, zwiększyliśmy zatrudnie­nie o kilkanaście osób – to ogromne osiągnięcie.
 
Czy mieli Państwo przypadki zacho­rowań, jak to się skończyło?
Wirus przetoczył się przez firmę jak walec, wystawił na skrajną próbę całą organizację. Dotknął nieomal każde­go, a niektórych, w tym moją rodzinę, w najbardziej brutalny sposób.
 
Firma ma kompleksową ofertę dla każdego magazynu. Jak radzicie sobie w tym trudnym czasie w po­szczególnych segmentach rynku?
 
Nasza oferta jest kompleksowa, dzięki temu obszary asortymentowe, które ucierpiały, kompensowaliśmy zwięk­szoną sprzedażą innych produktów. Zadziałał efekt kompleksowej oferty i koncepcji owocnej współpracy z klien­tem, opartej na strategii serwisowej.
 
Wózki widłowe to największa grupa produktowa waszej oferty. Jak ten rynek znosi obostrzenia?
Są obszary, w których wolumeny sprzedażowe uległy zawężeniu, co nadrabialiśmy innymi pozycjami asor­tymentu. Wielu klientów włączyło stra­tegię ostrożnościową, ale inni mieli maksymalne historyczne obroty. Liczy­my, że aktualne wskaźniki koniunktury w przemyśle bardzo pozytywnie „odbiją się” na naszej sprzedaży. Jestem ab­solutnie optymistycznie nastawiony do przyszłości, niekoniecznie w krót­kim terminie, ale myślę, że nasze cele średnio- i dalekoterminowe osiągniemy z powodzeniem.
 
Czyli oferowanie kliku marek wóz­ków widłowych pozwala uzyskać przewagę rynkową?
Absolutnie tak. To potężne wsparcie strategii rynkowej opartej na zaspo­kajaniu rzeczywistych potrzeb klienta w miejsce wymuszania jedynego słusz­nego rozwiązania, co muszą głosić nie­którzy z naszych konkurentów.
 
Nie tylko wózki widłowe są w Pań­stwa ofercie. Z takim portfolio mu­sicie być dobrym doradcą na rynku, czy to robicie?
Dużo się szkolimy, mamy świetną kadrę, wielu współpracowników jest z nami ponad 20 lat, jeszcze więcej około 20 lat. Nieustannie szukamy in­spiracji i samodoskonalenia. Próbujemy wzbudzać entuzjazm i motywować, co w czasie pandemii jest ogromnym wyzwaniem. To główne składowe za­rządzania wiedzą.
 
Czy rynek w Polsce jest rynkiem ceny, czy klienci szukają odpo­wiednich rozwiązań bez względu na cenę?
To bardzo trudne pytanie, na które od­powiedź pozornie jest prosta. Polska jest rynkiem klienta wrażliwego ceno­wo, ale to nie znaczy, że chce kupować najtańsze produkty. Jest świadomy swoich wymagań, siły pieniądza i za­zwyczaj oczekuje solidnego, dobrego rozwiązania za przyzwoite pieniądze. A to już nie oznacza kupowania w naj­niższych poziomach cen.
 
Nasz rynek w Polsce jest wymaga­jący pod względem technicznym?
Bez dwóch zdań tak. Świadomość i wiedza klientów rosną w postępie geometrycznym, co jest doskonałą wiadomością. Królowie przeszłości mają coraz więcej problemów, aby przekonać klientów, że ich oferta jest najlepsza – jeżeli jedyną wartością ma być znana marka, drogi serwis i jeszcze droższe części zamienne.
 
Jaka jest jego konkurencyjność?
Rynek jest bardzo szybki i obłędnie konkurencyjny. Moim zdaniem abso­lutnie nieporównywalny z tym, co wi­dzimy w państwach ościennych oraz głównych gospodarkach europejskich. Polska to crème de la crème konkuren­cyjności [śmiech].
 
Jednym z ważnych elementów konkurencyjności są nowości pro­duktowe. Czy pojawił się nowy mo­del wózka widłowego w Państwa ofercie?
Tylko w minionym roku na poziomie światowym Heli wprowadził ponad 270 nowych modeli i rozwiązań syste­mowych! To niewyobrażalna skala roz­woju. Sprzedaliśmy ponad 210 tysięcy wózków praktycznie we wszystkich państwach świata. Innowacja i pro­gramowanie strategii na rozwiązania jutra w pełni zakorzeniło się w orga­nizacyjnym DNA firmy.
 
Badania i rozwój prowadzą Wasi partnerzy producenci. Czy otrzy­mujecie informacje, nad czym się obecnie pracuje?
O, tak. Ilość informacji, jaką dostajemy, powoli zmusza nas do zmiany proce­sorów, twardych dysków w naszych serwerach oraz półek w magazynach. Ogrom danych jest tak poważny, że ele­mentem krytycznym jest zarządzanie wiedzą i jej sukcesja.
 
Jak ocenia Pan litowo-jonową rewolucję” na rynku baterii do wózków widłowych? To jedyny kierunek alternatywnego napędu dla spalinówek?
To aktualne, ciekawe i ważne pyta­nie. Daleka przyszłość z pewnością będzie należała do napędów opar­tych na ogniwach paliwowych. Wo­dór wejdzie z całą siła do segmentu pojazdów osobowych, użytkowych, w konsekwencji wózków widłowych. W moim przekonaniu jednak to cią­gle perspektywa najmniej kilku-, kil­kunastoletnia. Najbliższe lata będą należały do baterii litowo-jonowych. Zresztą to fantastyczna wiadomość dla naszej firmy – Heli jest absolut­ną światową potęgą w chemicznych źródłach prądu. Mamy kompleksową ofertę rozwiązań litowo-jonowych w całym asortymencie, absolut­nie bezkonkurencyjną w moim przekonaniu.
 
Bezpieczeństwo to ważny element w codziennej pracy w magazynie. Czy Państwa produkty mają cechy, które bezpieczeństwo zwiększają?
Oczywiście. Oferowane przez nas urzą­dzenia w olbrzymiej większości wyzna­czają najbardziej aktualne standardy bezpieczeństwa i ergonomii.
 
Wszystkie urządzenia wymagają okresowych przeglądów i napraw. Jak Państwo mają zorganizowany serwis swoich wózków widłowych?
Mamy kilka tysięcy urządzeń w sta­łej opiece serwisowej, w całym kra­ju. Serwisujemy zarówno urządzenia sprzedane przez nas, jak i przez naszą konkurencję. Cała struktura jest bar­dzo sprawna. Staramy się z całą siłą wychodzić naprzeciw coraz wyższym wymaganiom naszych klientów.
 
Jak działa serwis w czasie pandemii?
Fantastycznie, jak maszyna, bez prze­rwy. Mamy doskonały zespół, bardzo doświadczonych, świetnych ludzi na każdym poziomie organizacyjnym serwisu. Ponad 30 lat historii pozwo­liło nam przećwiczyć wiele trudnych scenariuszy.
 
Firma przygotowana jest na prze­dłużoną narodową kwarantannę”?
To bardzo trudne pytanie. Wierzymy, że jesteśmy przygotowani najlepiej, jak to możliwe. Oczywiście, w przypadku realizacji pesymistycznych scenariuszy pandemii będziemy na bieżąco dosto­sowywać swoją strategię do sytuacji.
 
Jak długo to potrwa?
Nieustannie obserwujemy dane publi­kowane przez ministerstwo. Chcemy wierzyć, że pandemia wchodzi w swoją ostatnią fazę – schyłkową. Chcieliby­śmy wierzyć w zapewnienia, że ostatni kwartał tego roku będzie bezpieczny.
Dziękuję za rozmowę.

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 12-2021EMIL - 12-2021EMIL - 11-2021EMIL - 11-2021EMIL - 10-2021EMIL - 10-2021EMIL - 09-2021EMIL - 09-2021Zobacz więcej publikacji