Regulamin

I Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę i warunki na jakich mogą korzystać z portalu Usługobiorcy i Użytkownicy.
 2. Usługodawcą jest firma LOG4.PL Andrzej Szymkiewicz Oś. Bolesława Chrobrego 34G/64, 60-681 Poznań, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta Poznania , Wydział Działalności Gospodarczej po numerem 39102/2001/S, zwany dalej jako Log4.pl.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług w zakresie istniejących możliwości technicznych i posiadanych zasobów, a Usługobiorca do korzystania z Portalu zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz zasadami dobrych obyczajów.
 4. Usługobiorca - osoba fizyczna, przedsiębiorca, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, zarejestrowana w Log4.pl i posiadająca status użytkownika z opłaconym abonamentem.
 5. Usługobiorca wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Usługodawcę wskazanego adresu e-mail do otrzymywania informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204) w zakresie wynikającym z usług świadczonych przez Usługodawcę.
 6. Log4.pl - portal informacyjny zawierający bazę danych należąca do Usługodawcy, w ramach którego świadczone są Usługi.
 7. Abonament – opłata, jaką wnosi Usługobiorca na rzecz Usługodawcy z tytułu rejestracji na określony czas korzystania z portalu Log4.pl.
 8. Usługa - to dostarczanie przez Usługodawcę informacji o towarach i usługach firm korzystających z portalu Log4.pl zawartych w ofercie handlowej.
 9. Towar - rzecz lub usługa, która jest przedmiotem elektronicznej prezentacji na portalu Log4.pl.
 10. Rejestracja - czynność pozwalająca na uzyskanie dostępu do komercyjnych stron Portalu, zawierająca kod dostępu składający się loginu i hasła.
 11. Zasoby – bazy danych, o zarejestrowanych towarach i usługach oraz Usługobiorcach.
 12. Portal jest platformą informacyjną i Usługodawca nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Usługobiorcą, a osobami trzecimi, w sporach między nimi, nie angażuje się w żadne czynności prawne z nimi związane oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tego wynikłe.
 13. Zawartość stron portalu Log4.pl jest własnością Usługodawcy lub innych podmiotów, która jest prawnie chroniona.

II Dostęp

 1. Usługobiorca uzyskuje dostęp do portalu zgodnie z przysługującym mu statusem rejestracji na portalu Log4.pl, po opłaceniu abonamentu z jednoczesną akceptacją postanowień Regulaminu.
 2. Rejestracja i opłacenie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia na Usługi, w wymiarze określonym cennikiem opłat.
 3. Usługodawca przyjmuje zlecenie do realizacji i wystawia fakturę VAT.
 4. Jeżeli w ciągu 14 dni od rejestracji Usługobiorcy, nie wpłynie należność za Usługę, zamówienie nie jest realizowane, a dane Usługobiorcy usuwane z bazy.
 5. Przedłużenie okresu abonamentowego następuje za zgodą abonenta-usługobiorcy.
 6. Usługodawca ma prawo odmówić przyjęcia do realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

III Opłaty

 1. Usługobiorca wnosi opłaty z tytułu świadczonych na jego rzecz usług w wysokości wykazanej na fakturze VAT oraz terminie przewidzianym umową.
 2. Wysokość opłat określa cennik, za usługi świadczone przez Usługodawcę, aktualny na dzień podpisania zlecenia.
 3. Usługodawca ma prawo do stosowania rabatów, cen promocyjnych oraz całkowitego zwolnienia z opłaty wynikającą z promowania portalu Log4.pl, lub innych działań na rzecz Usługodawcy.

IV Prawa i obowiązki Usługobiorcy

 1. Usługobiorca ma prawo do wyboru i zmiany kodu dostępu do portalu Log4.pl o ile nie są one odrzucane przez system zarządzający.
 2. Usługobiorca jest jedynym posiadaczem kodu dostępu, odstępowanie go osobom trzecim jest zabronione.
 3. W przypadku blokady dostępy wynikającej z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy, Usługodawca nieodpłatnie wygeneruje nowy kod dostępu Usługobiorcy.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do informowania, o wszelkich zmianach danych adresowych i innych istotnych danych potrzebnych, do świadczenia usług, kontaktując się w tym celu z biurem Usługodawcy.
 5. Usługobiorca ma prawo do wprowadzania informacji o towarach i usługach w zakresie określonym zamówieniem.
 6. Usługobiorcy portalu log4.pl mają prawo do kopiowania zawartości wyłącznie na własny użytek.
 7. Zabronione jest wprowadzanie informacji o towarach i usługach zabronionych przez prawo lub dobre obyczaje. Jeżeli informacje lub usługi naruszające postanowienia regulaminu pojawia się na portalu Log4.pl Usługodawca zastrzega sobie prawo do ich usunięcia
 8. Usługodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść zamieszczanych informacji, prawdziwość danych oraz merytoryczną prezentację towarów i usług.
 9. Usługobiorca ma prawo zmieniać treść informacji o towarach i usługach w dowolnym czasie oraz usuwać je z portalu Log4.pl.
 10. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie, redagowanie i wprowadzanie informacji zawartych w przekazanych przez siebie materiałach w formie przewidzianej przez Usługodawcę.
 11. Usługobiorca udostępniając Usługodawcy drogą elektroniczną, pocztą lub faksem, materiały tekstowe, zdjęcia, filmy i zasoby strony internetowej, wyraża zgodę na ich kopiowanie, przetwarzanie i umieszczanie na portalu Log4.pl oraz na udostępnianie Użytkownikowi tegoż portalu.
 12. Usługobiorca ma prawo do udostępniania informacji na zasadach określonych technicznymi możliwościami portalu Log4.pl
 13. Usługobiorca ma prawo do rezygnacji z całości lub części usług oferowanych przez Usługodawcę w ramach abonamentu. Nie zmienia to jednak wysokości wniesionych opłat abonamentowych.

IV Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca nie odpowiada za ograniczenia dostępu spowodowane czynnikami zewnętrznymi niezależnymi od Usługodawcy, wynikającymi z działania siły wyższej lub operatora telekomunikacyjnego.
 2. Usługodawca ma prawo do przetwarzania i wykorzystywania informacji oraz danych wprowadzanych do portalu Log4.pl w celu sporządzania raportów i analiz.
 3. Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług następnego dnia roboczego, po upływie terminu, w którym Usługobiorca nie dokonał Opłaty.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług zgodnie z zamówieniem i zachowaniu należytej staranności.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia ochrony antywirusowej i ma prawo do odmowy umieszczenia na portalu Log4.pl „zainfekowanych” treści i plików.
 6. Usługodawca ma prawo do weryfikacji informacji i danych przekazanych przez Usługobiorcę.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do portalu Log4.pl w przypadku jego modernizacji, jednak nie dłużej jak 48 godzin w ciągu miesiąca.

V Zasady odpowiedzialności

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Usługobiorcę jego osobistego kodu dostępu oraz hasła i wynikające z tego tytułu konsekwencje.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z błędów i nierzetelnych informacji zawartych na portalu Log4.pl, które wprowadzone zostały przez Usługobiorców.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty ekonomiczne powstałe wskutek, posiłkowania się w całości lub części, danymi zawartymi na portalu Log4.pl.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek, wirusów i innych szkodliwych treści przenoszonych drogą elektroniczną.

VI Ochrona danych

 1. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgromadzonych w trakcie działalności portalu Log4.pl zgodnie z "Ustawą o ochronie danych osobowych" z dnia 29 października 1997 r. Dane będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb realizacji Usług.
 2. Usługobiorca wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, wykorzystywanie w celach marketingowych danych identyfikujących Usługobiorcę w obrocie gospodarczym, związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą - nazwy przedsiębiorcy, adresu siedziby, adresu e-mail, adresu stron www, telefonu, faksu.
 3. Usługobiorca po rejestracji na portalu Log4.pl wyraża zgodę na udostępnianie danych rejestrowych Użytkownikom w postaci określonej warunkami technicznymi publikacji.
 4. Usługobiorca ma prawo i możliwość automatycznego wglądu w swoje dane oraz do ich poprawiania i uzupełniania.
 5. Usługobiorca ma prawo w każdym czasie wnieść żądanie o zaprzestanie przetwarzania, wykorzystywania, bądź udostępniania danych. Nie dotyczy to danych, które są niezbędne do świadczenia Usług.

VII Postanowienia końcowe

 1. Portal Log4.pl jest własnością Usługodawcy chroniony prawem. Przetwarzanie, powielanie, publikowanie lub używanie do celów komercyjnych, bez wyraźnej zgody właściciela, stanowi naruszenie „Prawa autorskiego", „Ustawy o ochronie baz danych" oraz „Prawa własności przemysłowej".
 2. Wykorzystywanie treści i danych zawartych w portalu Log4.pl, możliwe jest po uzyskaniu zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej.
 3. Nie stosowanie się do wyżej wymienionych postanowień regulaminu, będzie skutkowało doniesieniem o popełnieniu przestępstwa oraz skierowaniem sprawy do sądu z roszczeniem o przyznanie odszkodowania z tytułu poniesionych strat.
 4. Portal Log4.pl korzysta z serwerów pozwalających na wyświetlanie banerów i reklam, które wykorzystują kody Klienta tzw. Cookies, z prze kierowaniem do użytkownika.
 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowane mają przepisy Kodeksu Cywilnego
 6. Regulamin obowiązuje w wersji opublikowanej z dnia 03.01.2013 roku.

 

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 12-2021EMIL - 12-2021EMIL - 11-2021EMIL - 11-2021EMIL - 10-2021EMIL - 10-2021EMIL - 09-2021EMIL - 09-2021Zobacz więcej publikacji

Bezpieczny Magazyn - miesięcznik o bezpiecznym magazynie

Zobacz więcej publikacji