NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

UPS publikuje wyniki za IV kwartał

UPS publikuje wyniki za IV kwartał
UPS publikuje wyniki za IV kwartał

Spółka UPS, opublikowała informacje dotyczące wyników za IV kw. 2013 r. Rozwodniony zysk na akcję wyniósł 1,25 USD i był niższy o 0,07 USD w porównaniu ze skorygowanym wynikiem za IV kwartał 2012 r. Średni dzienny wolumen przesyłek wzrósł o 6,0%, przy wzroście całkowitego wolumenu przesyłek w grudniu aż o 20%. Znacząco większy od przewidywanego wolumen przesyłek oraz niekorzystne warunki atmosferyczne przyczyniły się do wzrostu kosztów operacyjnych w Stanach Zjednoczonych, co miało niekorzystny wpływ na wyniki Spółki.

W czwartym kwartale 2012 r. firma UPS wykazała rozwodnioną stratę na akcję w wysokości 1,83 USD w konsekwencji dokonania niepieniężnego odpisu w wysokości 3,0 mld USD po opodatkowaniu z tytułu wyceny rynkowej programów świadczeń emerytalnych.

– Wraz z zachodzącymi na rynku detalicznym zmianami w kierunku modelu bezpośredniej dystrybucji produktów do klienta coraz więcej firm wykorzystuje rozwiązania oferowane przez UPS – powiedział Scott Davis, prezes i dyrektor generalny UPS. – W rezultacie doświadczyliśmy bezprecedensowego wzrostu wolumenu realizowanych przesyłek, który przekroczył nasze najbardziej optymistyczne założenia.

– Zwiększony wolumen był znacznym obciążeniem dla naszej sieci i powodował opóźnienia. W reakcji na tę sytuację UPS zaangażował dodatkowy personel oraz sprzęt, koncentrując się bardziej na jakości świadczonych usług niż ponoszonym koszcie – wyjaśnił Scott Davis. – UPS dokona niezbędnych inwestycji oraz wprowadzi konieczne usprawnienia procesów operacyjnych, aby spełnić oczekiwania rynku.

UPS oczekuje, że roczny rozwodniony zysk na akcję wyniesie od 5,05 do 5,30 USD, czyli będzie o 11%–16% wyższy niż skorygowany wynik odnotowany w 2013 r. W czwartym kwartale minionego roku UPS dostarczył 20 milionów przesyłek dziennie. Łączna liczba przesyłek dostarczonych w 2013 r. wzrosła do poziomu 4,3 miliarda, co stanowiło wzrost o 3,9% w stosunku do 2012 r. W okresie świątecznym dzienna liczba przesyłek dostarczanych na całym świecie przerosła wszelkie wcześniejsze oczekiwania i przez pięć dni przekraczała 29 milionów. Najwięcej przesyłek, ponad 31 milionów, dostarczono w dniu 23 grudnia. W trakcie tego okresu UPS odnotował również 10 dni, w których wolumen przesyłek przekroczył najwyższy poziom wcześniejszy odnotowany przez firmę.

Przepływy pieniężne
W roku zakończonym 31 grudnia 2013 UPS wygenerowała wolne przepływy pieniężne na poziomie 5,3 mld USD, osiągając wskaźnik przyrostu kapitału obrotowego netto do zysku netto na poziomie powyżej 120%. Spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 2,3 mld USD, co w porównaniu z rokiem poprzednim stanowi wzrost o blisko 9% w przeliczeniu na akcję, a także wykupiła 43 mln akcji własnych za około 3,8 mld USD.

Przesyłki krajowe w USA
W czwartym kwartale przychody krajowe realizowane w Stanach Zjednoczonych zwiększyły się o 4,2%, do 9,3 mld USD. Odnotowano wzrost dziennej liczby przesyłek o 5,6%, przy czym wzrost ten był największy w przypadku przesyłek odroczonych (Deferred) i lądowych (Ground), których liczba wzrosła odpowiednio o 8,0% i 5,8%.

Łączny przychód na przesyłkę zmniejszył się o 1,3%, na co wpływ miały niższe opłaty paliwowe, zmiany w strukturze bazy klientów i asortymencie produktów, a także wyższe koszty związane ze zwrotami dla klientów. Nadawcy w dalszym ciągu korzystają z portfela produktów UPS, przekładając niższy koszt usługi nad termin dostawy, na co wskazuje ponad 30-procentowy wzrost sprzedaży usługi UPS SurePost.
Po uwzględnieniu dodatkowych kosztów związanych z większą niż przewidywano liczbą przesyłek i niekorzystnymi warunkami pogodowymi zysk operacyjny wyniósł łącznie 1,2 mld USD i był o 178 mln USD niższy od skorygowanego wyniku odnotowanego w roku poprzednim. Wyższe koszty wynagrodzeń i świadczeń były związane z zaangażowaniem dodatkowych środków w celu realizacji zamówionych usług. W omawianym kwartale UPS przekroczył założony poziom zatrudnienia sezonowego o 30 000, zatrudniając łącznie 85 000 pracowników sezonowych. Jednocześnie spółka odnotowała znaczny wzrost kosztu zakupionych usług transportowych.
Według opublikowanych danych, w czwartym kwartale 2012 r. segment odnotował stratę operacyjną na poziomie 1,8 mld USD w wyniku odpisu z tytułu wyceny rynkowej programów świadczeń emerytalnych.

Przesyłki międzynarodowe
Dzienny wolumen przesyłek międzynarodowych wzrósł o 8,8%, a przychody ze sprzedaży w tym segmencie zwiększyły się o 5,3% i wyniosły 3,4 mld USD. W segmencie przesyłek eksportowych UPS odnotował dzienny wzrost na poziomie 9,5%, co było spowodowane przede wszystkim 13-procentowym wzrostem na rynku europejskim oraz znacznym wzrostem na trasie Azja–Europa. Liczba przesyłek krajowych (poza Stanami Zjednoczonymi) zwiększyła się o 8,2%, a największy wzrost odnotowano w Polsce, Włoszech i Kanadzie. W grudniu w segmencie tym odnotowano rekordową dzienną liczbę przesyłek na poziomie ponad czterech milionów sztuk, przekraczając najwyższy wynik odnotowany w roku poprzednim i utrzymując rekordowy wolumen przesyłek przez 11 dni.

Rentowność usług eksportowych obniżyła się o 3,4% po uwzględnieniu kursów walut, co było związane z niższymi opłatami paliwowymi i skłonnością klientów do wybierania tańszych usług. Także dwucyfrowy przyrost w segmencie przesyłek europejskich przyczynił się do zmniejszenia się przychodów na przesyłkę.
Segment odnotował zysk operacyjny na poziomie 537 mln USD (wzrost o 7,6%). Marża operacyjna wzrosła o 30 punktów bazowych, do 15,9% w porównaniu do skorygowanego wyniku odnotowanego w roku poprzednim.
Według opublikowanych danych, w czwartym kwartale 2012 r. segment odnotował stratę operacyjną na poziomie 442 mln USD w wyniku odpisu z tytułu wyceny rynkowej programów świadczeń emerytalnych.

Łańcuch dostaw i spedycja
Ze względu na spadek ruchu w dziale spedycji, przychody segmentu spadły o 5,8%, do poziomu 2,3 mld USD. Zysk operacyjny pozostał na praktycznie niezmienionym poziomie w porównaniu ze skorygowanym wynikiem operacyjnym za 2012 r., ponieważ zyski w sektorze dystrybucji zrównoważyły ujemną dynamikę odnotowaną w obszarze spedycji i frachtu.

Według opublikowanych danych, w czwartym kwartale 2012 r. segment odnotował stratę operacyjną na poziomie 541 mln USD w wyniku odpisu z tytułu wyceny rynkowej programów świadczeń emerytalnych.
W dziale spedycji zanotowano spadek przychodów wywołany zmniejszeniem tonażu przewozów oraz spadkiem przychodów na kilogram w międzynarodowym frachcie lotniczym. Segment frachtu morskiego odnotował zwiększoną liczbę przesyłek oraz wzrost marży operacyjnej.
Przychody z dystrybucji wzrosły w porównaniu z rokiem poprzednim, do czego przyczynił się sektor detaliczny i opieki zdrowotnej. W minionym roku Spółka poszerzyła również swój zasięg i posiada obecnie 284 obiektów, których łączna powierzchnia to ponad 2 mln metrów kwadratowych.
Przychody UPS z tytułu przewozów LTL wzrosły w ubiegłym roku o 2,3% dzięki zwiększeniu tonażu przesyłek LTL i korzystniejszym cenom.

Perspektywy
Spółka zapowiedziała, że w 2014 ma zamiar przeznaczyć 2,7 mld USD na wykup akcji własnych. Nakłady inwestycyjne Spółki przewidywane są na poziomie 2,5 mld USD. Kwota ta zawiera koszty związane z przyśpieszonym wdrażaniem technologii operacyjnych oraz ponad 500 mln USD z tytułu zwiększenia inwestycji w nowe moce przerobowe i modernizację centrów obsługi.

– Koniec roku był dla nas wielkim wyzwaniem, ale wykazaliśmy się umiejętnością dostosowania do trudnych warunków. Oczekujemy, że w 2014 r. Spółka osiągnie dużo lepsze wyniki – powiedział Kurt Kuehn, dyrektor finansowy UPS.− W 2014 r. UPS przewiduje zrównoważony wzrost zysków we wszystkich segmentach dzięki pewnej poprawie sytuacji rynkowej, dlatego całoroczny rozwodniony zysk na akcję prognozowany jest na poziomie 5,05-5,30 USD, czyli 11-16% powyżej skorygowanych wyników za 2013 r.

Źródło: UPS

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 02-2021EMIL - 02-2021EMIL - 01-2021EMIL - 01-2021EMIL - 12-2020EMIL - 12-2020EMIL - 11-2020EMIL - 11-2020Zobacz więcej publikacji