NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

Dobre tempo wzrostu w 2017 roku

UPS
5 lutego 2018
Dobre tempo wzrostu w 2017 roku
20180204_446A0953_smallsize_ups
Spółka UPS  opublikowała wyniki za czwarty kwartał 2017 r. – Osiągnięcie zysku na akcję za 2017 r. na poziomie zgodnym z założeniami było możliwe dzięki wyjątkowo wysokim wzrostom przychodów oraz marż, dodatkowo wspieranym korzyściami płynącymi z inwestycji w sieć logistyczną i inicjatyw w zakresie portfela usług – powiedział David Abney, prezes i dyrektor generalny UPS. – W 2017 r. odnotowaliśmy istotny postęp w ramach kluczowych inwestycji służących zwiększeniu obsługiwanego wolumenu. Dynamika naszego dotychczasowego rozwoju, inicjatywy usprawniające sieć oraz impuls gospodarczy wynikający z amerykańskiej ustawy o redukcji podatków i zatrudnieniu (Tax Cuts and Jobs Act) będą sprzyjać dalszemu rozwojowi spółki w 2018 r. i w latach następnych. Zamierzamy uruchomić znaczne zasoby, które przyspieszą tempo inwestycji w sieć logistyczną i stworzą nowe możliwości dla naszych pracowników.
 

 Skonsolidowane wyniki

 IV kw. 2017

Wartość skorygowana
IV kw. 2017

IV kw. 2016

Wartość skorygowana
IV kw. 2016

Przychody ze sprzedaży

18 829 mln USD

 

16 931 mln USD

 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

1 494 mln USD

2 294 mln USD

(428) mln USD

2 223 mln USD

Rozwodniony zysk (strata) na akcję

$1,27

$1,67

$(0,27)

$1,63

 
Wyniki za IV kw. 2017 r. sporządzone zgodnie z amerykańskimi standardami rachunkowości GAAP uwzględniają pozytywny wpływ ustawy o redukcji podatków i zatrudnieniu na zysk na akcję w wysokości 0,30 USD. Wyniki uwzględniają również wpływ niepieniężnego odpisu z tytułu aktualizacji wyceny programów świadczeń emerytalnych do wartości rynkowej w wysokości 800 mln USD przed opodatkowaniem, którego efektem był odpis po opodatkowaniu w kwocie 0,70 USD na akcję rozwodnioną. W analogicznym okresie poprzedniego roku, UPS zanotowała odpis niepieniężny po opodatkowaniu z tytułu aktualizacji wyceny programów świadczeń emerytalnych do wartości rynkowej w kwocie 1,90 USD na akcję rozwodnioną.
 
Sumaryczne dane spółki za czwarty kwartał 2017 r.:
 
 • Przychody wzrosły o 11,2%, a po wyeliminowaniu wpływu różnic kursowych o 10,9%.
 • Rozwodniony zysk na akcję za czwarty kwartał 2017 r. wyniósł 1,27 USD, natomiast skorygowany rozwodniony zysk na akcję osiągnął poziom 1,67 USD.
 • W omawianym kwartale spółka dostarczyła 1,5 mld przesyłek, czyli o 5,7% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.
 • Rekordowy wolumen przesyłek w sezonie świątecznym na poziomie 762 mln, znacznie powyżej poziomu odnotowanego w ubiegłym roku i poziomu planowanego.
 
Segment przesyłek krajowych w Stanach Zjednoczonych
 
W segmencie przesyłek krajowych realizowane są przekształcenia sieci logistycznej w celu pełnego wykorzystania zmian strukturalnych na rynku sprzedaży bezpośredniej do konsumentów. Popyt na usługi UPS w obszarze przesyłek lądowych wzrósł w czwartym kwartale, przekładając się na zwiększenie wolumenu o 5,7% i przychodów o 9,3%. W segmencie przesyłek lotniczych premium Next Day Air wzrost wolumenu utrzymał się na wysokim poziomie 4,9% ze względu na preferencje klientów, którzy wybierali szybsze opcje dostawy. Wynik na poziomie zysku netto został jednak obciążony dodatkowymi kosztami operacyjnymi generowanymi w szczycie sezonu ze względu na skokowy wzrost wolumenów w okresie wzmożonej sprzedaży internetowej, oraz krótkoterminowymi kosztami inwestycji w obszarze zdolności przewozowych, które nie zostały jeszcze uruchomione.
 

 

 

 IV kw. 2017

Wartość skorygowana
IV kw. 2017

 IV kw. 2016

Wartość skorygowana
IV kw. 2016

Przychody ze sprzedaży

11 835 mln USD

 

10 913 mln USD

 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

627 mln USD

1 264 mln USD

(570) mln USD

1 338 mln USD

 
 
Dane segmentu przesyłek krajowych w Stanach Zjednoczonych za czwarty kwartał 2017 r.:
 • Przychody ze sprzedaży wzrosły o 922 mln USD, czyli o 8,4% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, dzięki zwiększonej sprzedaży przesyłek lotniczych Deferred Air oraz przesyłek lądowych.
 • Przychody w przeliczeniu na jedną przesyłkę wzrosły o 2,9% za sprawą wyższych stawek bazowych i dopłat paliwowych, które skompensowały niekorzystne zmiany w strukturze klientów i oferty produktowej.
 • Skokowy wzrost wolumenu przesyłek przewyższający zdolności przewozowe spółki w okresie wzmożonej sprzedaży przez Internet skutkował wzrostem kosztów operacyjnych o 125 mln USD.
 • Uruchomienie obsługi w soboty przyczyniło się do zwiększenia elastyczności i zdolności przewozowych w trakcie kwartału.
 • Zysk z działalności operacyjnej uwzględnia dodatkowe koszty inwestycji w nowe technologie, rozwiązania dla klientów i automatyzację procesów w wysokości około 60 mln USD.
 • Skorygowany zysk z działalności operacyjnej nie uwzględnia odpisu z tytułu aktualizacji wyceny programów świadczeń emerytalnych do wartości rynkowej.
 
 
Segment przesyłek międzynarodowych
 
– W segmencie operacji międzynarodowych omawiany okres był czwartym z kolei kwartałem dwucyfrowego wzrostu wolumenu przesyłek eksportowych – powiedział Abney. – W połączeniu z realizowaną przez nas strategią rozwoju i inwestycjami dokonanymi w ciągu ostatnich trzech i pół roku, przyniosło to efekty powyżej oczekiwań.
 

 

 IV kw. 2017

Wartość skorygowana
IV kw. 2017

 IV kw. 2016

Wartość skorygowana
IV kw. 2016

Przychody ze sprzedaży

3 753 mln USD

 

3 335 mln USD

 

Zysk z działalności operacyjnej

725 mln USD

760 mln USD

281 mln USD

706 mln USD

 
Dane segmentu przesyłek międzynarodowych za czwarty kwartał 2017 r.:
 • Segment wygenerował wzrost przychodów o 13%, głównie dzięki produktom ekspresowym.
 • Dzienny wolumen przesyłek eksportowych wzrósł o 16%, do czego przyczyniły się wyniki wszystkich regionów.
 • Zysk z działalności operacyjnej za czwarty kwartał 2017 r. wyniósł 725 mln USD, a skorygowany zysk operacyjny wzrósł o 7,6% do kwoty 760 mln USD, za sprawą wyższej dynamiki sprzedaży i wzrostu marż.
 • Skorygowany zysk z działalności operacyjnej nie uwzględnia odpisu z tytułu aktualizacji wyceny programów świadczeń emerytalnych do wartości rynkowej.
 • Zysk z działalności operacyjnej po wyeliminowaniu wpływu różnic kursowych wzrósł o 19%, według wartości skorygowanych.
 
 
Segment łańcucha dostaw i spedycji towarów
 
Wyniki segmentu łańcucha dostaw i spedycji towarów za czwarty kwartał oraz cały rok 2017 osiągnęły rekordowy poziom, przy dwucyfrowym tempie wzrostu zarówno przychodów ze sprzedaży jak i skorygowanego zysku operacyjnego. Poprawa koniunktury na rynku w połączeniu z działaniami służącymi poprawie jakości przychodów i redukcji kosztów strukturalnych przyniosły dobre efekty.
 

 

 

 IV kw. 2017

Wartość skorygowana
IV kw. 2017

 IV kw. 2016

Wartość skorygowana
IV kw. 2016

Przychody ze sprzedaży

3 241 mln USD

 

2 683 mln USD

 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

142 mln USD

270 mln USD

(139) mln USD

179 mln USD

 
 
 
Dane segmentu łańcucha dostaw i spedycji towarów za czwarty kwartał 2017 r.:
 • Przychody wzrosły o 21% w porównaniu z czwartym kwartałem 2016 r. dzięki pogłębieniu współpracy z preferowanymi klientami, intensyfikacji działań w zakresie zarządzania przychodami oraz poprawie warunków rynkowych.
 • Do wzrostu przychodów przyczyniło się zwiększenie tonażu przesyłek w spedycji i transporcie frachtowym UPS oraz przesyłek obsługiwanych przez Coyote Logistics.
 • Zysk z działalności operacyjnej za czwarty kwartał 2017 r.: 142 mln USD; skorygowany zysk z działalności operacyjnej: 270 mln USD.
 • Skorygowany zysk z działalności operacyjnej nie uwzględnia odpisu z tytułu aktualizacji wyceny programów świadczeń emerytalnych do wartości rynkowej.
 
Wyniki skonsolidowane za 2017 r.
 
 • W analizowanym okresie odnotowano wzrost przychodów ogółem o 8,2%, do poziomu 65,9 mld USD, wynikający z wyższego wolumenu przesyłek oraz poprawy marż.
 • Rozwodniony zysk na akcję za 2017 r.: 5,61 USD; skorygowany rozwodniony zysk na akcję za 2017 r.: 6,01 USD.
 • Skorygowany rozwodniony zysk na akcję nie uwzględnia wpływu odpisu z tytułu aktualizacji wyceny programów świadczeń emerytalnych do wartości rynkowej ani korzyści w podatku dochodowym wynikających z ustawy o redukcji podatków i zatrudnieniu.
 • W ciągu roku UPS poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 5,2 mld USD.
 • Spółka wypłaciła dywidendę w kwocie 2,9 mld USD, co oznacza wzrost o 6,4% na akcję w porównaniu z rokiem ubiegłym.
 • Jednocześnie dokonano wykupu 16,1 mln sztuk akcji własnych za kwotę ok. 1,8 mld USD.
 
Perspektywy
 
Spółka przedstawia prognozę wyników według wartości skorygowanych, zgodnie ze standardami innymi niż amerykańskie standardy rachunkowości (GAAP), ponieważ nie można przewidzieć ani przedstawić uzgodnienia odzwierciedlającego wpływ przyszłej aktualizacji do wartości rynkowej wyceny programów świadczeń emerytalnych, jak również innych nieprzewidzianych zdarzeń, które byłyby ujęte w wynikach raportowanych według amerykańskich standardów rachunkowości i mogą stanowić ich istotną pozycję.
 
– Nasze możliwości rozwoju przedstawiają się coraz lepiej – powiedział Richard Peretz, dyrektor finansowy UPS. – Dobre perspektywy gospodarcze oraz wysoki poziom zwrotu z zainwestowanego przez UPS kapitału tworzą wyjątkową okazję do wykreowania dodatkowej długoterminowej wartości poprzez zwiększenie inwestycji kapitałowych. Inwestycje te umożliwiają UPS realizację przyjętej strategii i sprawiają, że jesteśmy dobrze przygotowani na 2018 rok i kolejne lata.
 
 • UPS przewiduje, że skorygowany rozwodniony zysk na akcję za 2018 r. wyniesie od 7,03 USD do 7,37 USD. Przedział ten uwzględnia niekorzystny wpływ dodatkowych kosztów z tytułu programów świadczeń emerytalnych przed opodatkowaniem w wysokości 200 mln USD, wynikających z obniżenia stopy dyskonta.
 • Prognoza wyników uwzględnia korzyści w podatku dochodowym wynikające z ustawy o redukcji podatków i zatrudnieniu, które zwiększą dochód netto i przepływy pieniężne.
 • Planowane nakłady inwestycyjne w wysokości między 6,5 mld USD a 7,0 mld USD mają być przeznaczone głównie na inwestycje w nowe technologie, samoloty i automatyzację procesów.
 
UPS
Foto: UPS

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 12-2018EMIL - 12-2018EMIL - 11-2018EMIL - 11-2018EMIL - 10-2018EMIL - 10-2018EMIL - 09-2018EMIL - 09-2018Zobacz więcej publikacji